1. Chuẩn bị mua hàng

 • Tổng hợp các phiếu Đề nghị xuất kho từ tất cả các kho, tất cả các chi nhánh
 • Hệ thống sẽ tự so sánh tổng số lượng yêu cầu, tổng tồn kho và tính ra số lượng chênh lệch giữa tồn kho và số lượng yêu cầu
 • Hệ thống sẽ tự động Lập đơn hàng đề xuất và gợi ý các nhà cung cấp thích hợp để đặt hàng
 • Đơn hàng sẽ được tự động chuyển qua các cấp có liên quan chờ duyệt

2. Quản lý quy trình mua hàng

 • Khi đơn hàng đã được duyệt thì cho phép bộ phận mua hàng Gởi đơn hàng cho nhà cung cấp
 • Tất cả những người có liên quan trong việc mua hàng (người đề xuất, người duyệt, người mua hàng, người nhận hàng, kế toán chi tiền) đều có các thông báo liên quan về đơn hàng.
 • Khi nhà cung cấp giao hàng tới kho nhận, thì bộ phận nhận hàng có thể đối chiếu hàng nhận được so với đơn hàng từ hệ thống để xác nhận mà không cần phải nhập lại dữ liệu
 • Mỗi đơn hàng có thể được nhận hàng nhiều lần
 • Theo dõi được tình hình nhận hàng: số lượng đặt, số lượng đã giao, số lượng còn lại
 • Khi kế toán thanh toán công nợ cho nhà cung cấp thì các bộ phận liên quan sẽ biết được tình hình thanh toán của đơn hàng

3. Hệ thống SMAC giúp Doanh nghiệp kiểm soát và phân tích tình hình mua hàng tốt hơn

 • Kiểm soát việc mua hàng theo một quy trình chặt chẽ
 • Theo dõi được hàng hóa theo từng lô nhập mua để kiểm soát về giá vốn theo lô, hạn sử dụng theo lô, thời gian lưu kho
 • Giúp kiểm soát tình hình thực hiện đơn hàng tốt hơn
 • Phân tích đánh giá khả năng cung ứng của nhà cung cấp

smac, quản lý mua hàng

smac, quản lý mua hàng

 

smac, quản lý mua hàng

smac, quản lý mua hàng

 

smac, quản lý mua hàng