Phân hệ quản lý giá trong hệ thống SMAC rất linh hoạt, có thể giải quyết mọi yêu cầu về xây dựng chương trình giá bán cho khách hàng.

Hệ thống cho phép xây dựng sẵn các bảng giá cho các loại nghiệp vụ khác nhau

 • Bảng giá bán lẻ: áp dụng cho loại hình bán lẻ
 • Bảng giá bán sĩ: áp dụng cho loại hình bán sỉ
 • Bảng giá nhập kho: áp dụng cho các chứng từ nhập kho từ sản xuất
 • Bảng giá mua hàng: áp dụng vào việc quản lý mua hàng

Để xây dựng một bảng giá trong hệ thống SMAC cũng rất đơn giản

 • Tạo bảng giá trực tiếp
 • Import từ file excel

Vận dụng bảng giá trong hệ thống SMAC thì rất linh hoạt, giải quyết hầu hết mọi chính sách bán hàng, nhập mua, nhập kho dựa trên cách khai báo theo hướng mở

Áp dụng ở đâu? 

 • Tại chi nhánh nào?
 • Cụ thể tại khu vực nào trong chi nhánh đó?
 • Hoặc chi tiết hơn là cho loại bàn nào trong khu vực đó?

Áp dụng cho ai?

 • Cho nhóm khách hàng nào
 • Cho khách hàng cụ thể nào
 • Cho nhóm khách hàng thành viên nào?

Áp dụng khi nào?

 • Trong khoảng thời gian nào?
 • Có cụ thể vào ngày nào trong tuần không?
 • Có cụ thể vào giờ nào trong ngày không?

smac