1. Quy trình nghiệp vụ chặt chẽ

  • Chính sách giá tự động
  • Khuyến mãi tự động
  • Khách hàng thành viên, e voucher, online payment
  • Quy trình đầy đủ từ: Báo giá - hợp đồng - hóa đơn bán hàng - giao hàng - thu công nợ

2. Hệ thống báo cáo kiểm soát chi tiết

  • Cung cấp hệ thống các báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện hợp đồng, báo giá, tình hình chăm sóc khách hàng
  • Các báo cáo chi tiết về công nợ, thanh toán
  • Tính thưởng doanh số cho Nhân viên

3. Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích doanh thu chuyên sâu

  • Phân tích theo thời gian: giờ, ngày, tuần, thứ, tháng, năm
  • Phân tích theo đối tượng: Nhân viên, Khách hàng, Hàng hóa, Ngành hàng, Nhóm hàng

smac

 

smac

smac

smac

smac

smac