1. Quản lý khách hàng

 • Cập nhật khách hàng tiềm năng
 • Cập nhật các giao dịch phát sinh
 • Phân cấp khách hàng
 • Quản lý thẻ thành viên
 • Hệ thống báo cáo phân tích khách hàng theo trạng thái, theo khu vực, theo phân loại

2. Quản lý dự án

 • Cập nhật dự án
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án
 • Theo dõi tiến độ các dự án
 • Quản lý tổ dự án
 • Quản lý công việc trong từng công đoạn của dự án
 • Thống kê dự án
 • Báo cáo phân tích dự án

3. Quản lý công việc

 • Lên lịch công việc
 • Cập nhật công việc
 • Nhắc việc
 • Thông báo công việc
 • Thống kê công việc theo trạng thái, theo dự án, theo Khách hàng, theo Nhân viên
 • Phân tích KPI của Nhân viên, Phòng ban