KAS phát hành các dịch vụ cho thuê:

  1. Cho thuê phần mềm quản lý
  2. Cho thuê máy chủ quản lý
  3. Cho thuê website, app mobile
  4. Cho thuê nhân sự vận hành hệ thống
  5. Cho thuê nhân sự IT chăm sóc hệ thống

Hãy gọi KAS: 090 888 4568