Nhằm tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng được nhanh chóng, chính xác hơn. KAS đã triển khai hộp thư tiếp nhận phản hồi, góp ý online. Khách hàng có thể mở hộp thư góp ý từ ứng dụng của mình đang sử dụng hoặc vào website của KAS, mọi yêu cầu, phản ảnh, ý kiến của Khách hàng sẽ tự động gởi về hệ thống Trung tâm của KAS ngay lập tức. Dựa vào đó KAS sẽ thu xếp giải quyết các phản hồi của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

KAS smac

KAS smac

KAS smac