• Dữ liệu được quản lý một cách có hệ thống và tập trung
  • Tham chiếu, kiểm tra tìm kiếm dữ liệu dễ dàng
  • Nắm bắt thông tin tất cả chi nhánh tại trung tâm
  • Kiểm soát lịch làm việc nhân sự 
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian